Tin GD - ĐT

Hướng dẫn kiểm tra các loại máy ghi âm và ghi hình mang vào phòng thi

5/27/2013 8:44:32 AM

Tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 3 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định thí sinh được mang vào phòng thi "các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ

Số tư liệu:3506/BGDĐT-CNTT
Ngày ban hành:24-05-2013
Tệp đính kèm: 3506CNTT.PDF

             Kính gửi:

Các Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

Tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 3 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định thí sinh được mang vào phòng thi "các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác". Nay Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Các loại thiết bị nêu trên phải:

- Không có loa và tai nghe.

- Không có màn hình hiển thị hình ảnh.

- Không có bộ phận chức năng truyền thông tin (bluetooth, wifi,...).

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều gì chưa rõ, giám thị báo cáo lãnh đạo Hội đồng coi thi để xem xét, xác minh. Các Hội đồng coi thi không yêu cầu thí sinh phải đăng kí khi mang các thiết bị nói trên vào phòng thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Giám đốc sở giáo dục và đào tạo phổ biến hướng dẫn này tới các Hội đồng coi thi, giám thị và thí sinh biết để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố (để p/h chỉ đạo);
- Cục KTKĐCL, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Thanh tra (để phối hợp t/h);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục CNTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đã ký

 

Quách Tuấn Ngọc

Những tệp tin đính kèm:

Bộ GD & ĐT

Các Tin đã đăng

Lượt truy cập: 659392 lần

Đang online: 16 người